Tárhelykirály
.hu domain regisztráció

Megrendelés

Tárhely és domain név adatai

Az Igénylő adatai

Domain adatai

Szolgáltatási feltételek
1. Szerződési feltételek:
1.1 A szolgáltatás díjai: Megrendelő az igényelt szolgáltatásért az esedékesség napján fenntartási díjat fizet (a díjak magukban foglalják a Regisztrátor és/vagy az Internet Szolgáltatók Tanácsa részére fizetendo költségeket, továbbá az elsodleges és másodlagos névszerverek szolgáltatási díjait is).
1.2 Fizetés: A Szolgáltató a tárhely bérlés éves előfizetési díját évente egy alkalommal elore számlázza ki a fordulónapot megelozoen. A fizetés a számla kiállításától számított nyolc (8) napon belül esedékes.
1.3 Adatváltozás: Amennyiben a cég adataiban változás történt, a Megrendelő köteles 8 (nyolc) munkanapon belül írásban (e-mail/fax/postai küldemény) tájékoztatni a Szolgáltatót. Az adatváltozás bejelentésének elmulasztása miatt keletkezett károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
1.4 A szerződés hatálya, a tárhely bérlés felmondása: Jelen szerződés Szolgáltató és Megrendelő között határozatlan időtartamra köttetett. Bármelyik fél jogosult a szerződés indoklás nélküli, írásban történo felmondására. A felmondási idő harminc (30) nap. Jelen szerződés bármely okból történő felmondása nem mentesíti egyik felet sem azon kötelezettségek alól, amelyek a felmondás időpontjában fennálltak.
1.5 Hosszabítás: A Szolgáltatási Szerződés időtartama "Apród 100 MB web tárhely" és "FTP kisherceg 500 MB tárhely" csomagok esetében minimum 24 hónap, egyéb tárhely csomagok esetében minimum 12 hónap. A határozott időtartamra megkötött szerződés a határozott időtartam lejáratának napján újabb egy évre meghosszabbodik, amennyiben egyik fél sem nyilatkozik a határidő lejáratát megelőzően legalább 30 nappal, írásban arról, hogy a szerződés hatályát meghosszabbítani nem kívánja.
1.6 Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Szolgáltató Vállalkozási Feltételei, valamint a Ptk. rendelkezései irányadóak.

Kijelentem, hogy
  • a megkötött szolgáltatói szerződés hatályával, az ebből eredő jogok és kötelezettségek fennállásával, teljesítésével kapcsolatos vitás kérdésekben alávetem magamat az Internet Szolgáltatók Tanácsa által támogatott Eseti Választott bíróság kizárólagos hatáskörének, amely választott bíróság a vitát a jogeros bírói ítélet hatályával bírálja el;
  • szavatolom, hogy az igénylőlapot a valóságnak megfelelően töltöttem ki, és tudomásul veszem, hogy amennyiben a megadott adatok valótlanok, vagy az adatok megváltozását elmulasztom bejelenteni, az ebből fakadó többletköltségek minden esetben engem terhelnek;
  • az igénylőlapot teljes egészében elolvastam.

Szükséges dokumentumok

cég: cégbírósági végzés és aláírási címpéldány - másolatok

magánszemély: nyilatkozat a személyi adatok hitelességérol

magánvállalkozó: vállalkozói adatokat igazoló nyilatkozat

alapítványok, egyesületek, iskolák, önkormányzatok: adószám igazolás (APEH bejelentkező lap is megfelelő), alapító okirat, vagy cégbírósági bejegyzés másolat, aláírási címpéldány (megfelel a banki aláírási címpéldány is)

Megerősítés

A megrendelés menete:
1, Miután leadtad a megrendelést kapni fogsz egy emailt a megrendelés során megadott email címre.
2, Kollégáinkkal feldolgozzuk a megrendelésed és ellenorizzük a megadott adatok helyességét.
3, Ezt követoen felvesszük veled a kapcsolatot és tájékoztatunk a további teendokrol és részletekrol.
4, Amint minden papír és fizetési kötelezettség el van intézve, elküldjük számodra az új tárhelyed hozzáférési adatait.

FONTOS!

Új domain regisztráció esetén a tárhely a Domain név bejegyzése után azonnal elérhető lesz!
Domain átregisztrációnál, vagy átírányításnál, akár 1-2 napon belül is használatba veheted a tárhelyedet!

Ellenőrzés és megrendelés